Den Danske Fødevarevision

Hvis man ikke ved, hvor man er, eller hvor man skal hen, så kan et kort ikke hjælpe en. Sådan er det også med fødevarer. Hvis vi ikke ved, hvor vi skal ende, så ved vi heller ikke, hvor vi skal begynde og i hvilken retning, vi skal gå.

Der findes vel kun ganske få emner, som deler danskerne mere end fødevareproduktion. Det er ikke sundt for nogen, at vi som nation står delt i vores opfattelse af, hvad en bæredygtig og “rigtig” fødevareproduktion er. Derfor samler vi nu i Unio Global alle med interesse for en fødevareproduktion i en struktureret proces, som over de kommende år skal sætte retningen for den danske fødevareindustri.

Ved at skabe en ny national vision for fødevareområdet med bred opbakning i alle dele af det danske samfund bliver vores nationale ståsted mere stabilt, og virksomheder og primærproducenter kan tilrette deres produktion over tid, fordi visionen udstikker de langsigtede rammer for udviklingen af den danske fødevaresektor. Sektoren får med andre ord en vejviser, som kan anvendes, når der skal lægges strategi i landbruget og i de enkelte virksomheder, som arbejder med forædling og afsætning.

Visionen udarbejdes og vedligeholdes løbende af arbejdsgrupper inden for hver sektor. Grupperne faciliteres af en specialist inden for hvert felt i regi af Unio Global.

Der etableres en intern organisation i Unio Global, som skal sikre, at visionen løbende udvikles og opdateres, og at alle relevante virksomheder, organisationer og enkeltpersoner deltager i projektet.

Advisoryboard
I spidsen for den danske fødevarevisions er et Advisory board. Gruppen sammensættes af repræsentanter fra industrien og enkeltpersoner med interesse for fødevarer.

Advisory boardet sætter rammerne og sikrer, at der er udstukket retningslinier for styregrupper, projektejer og projektledere. Det er Advisory Boardet, som har det overordnede ansvar for programmets gennemførsel.

Styregrupper
Hvert af de fem indsatsområder har sin egen styregruppe, som er sammensat af udvalgte medlemmer fra Advisory Board. Styregruppen har ansvaret for projektets praktiske gennemførsel.

Projektejeren
Projektejeren varetager den overordnede kommunikation vedrørende Den Danske Fødevarevison (DDF). Det er projektejerens ansvar, at der løbende udsendes pressemeddelelser, nyhedsbreve og anden kommunikation, som sikrer, at der opmærksomhed på projektets handlinger og effekter.

Projektlederen
Projektlederen varetager ledelsen af arbejdsgrupperne i hvert af indsatsområderne og sørger for kontinuerlig fremdrift, opfølgning samt opdatering af www.foodvision.unio.global og har dialog med styregruppeformanden.

Mødestruktur
Alle skal kunne deltage i udviklingen, uanset hvor man står i forhold til den nuværende produktion. Derfor afholdes alle møder om Den Danske fødevarevision under “Chatham House regler”. Det betyder at:

Chatham House Regel
Når et møde, eller dele af et møde, afholdes under Chatham House Reglen, kan deltagerne frit bruge den information, de har fået. De er dog forhindret i at identificere personen, som har udtalt sig eller dennes tilhørsforhold eller andre deltagere.

“When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed”.

Det betyder, at man som deltager gerne må referere fra møderne, men man må ikke nævne navne på dem, der har deltaget eller holdt indlæg. Reglen gør det lettere at skabe en åben debat, fordi ingen er bundet af deres respektive organisationers politiske ideologier, men kan tale frit fra leveren uden at risikere at skulle stå skoleret hjemme på kontoret dagen efter.