Vedtægter

Vedtægter for:

Unio Global – Foreningen for bæredygtig omstilling


Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er ”Unio.global – Foreningen for bæredygtig omstilling” (herefter ”Foreningen”).

Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Foreningen har til formål:

 • At være medlemsorganisation for virksomheder, organisationer og enkeltpersoner med interesse for bæredygtig omstilling af den globale fødevareproduktion, distribution og afsætning.
 • Under hensyntagen til foreningens formue og indtægter at finansiere Unio Global Fonden og fondens datterselskaber, herunder således at det tilstræbes, at minimum 90% af medlemmernes kontingenter og øvrige indtægter anvendes hertil.
 • At være en stærk stemme i den offentlige debat for nødvendigheden af, og mulighederne i, en omstilling til bæredygtige produktion, afsætning og distribution i fødevaresektoren.
 • At være fundamentet for en folkelig bevægelse, som sætter bæredygtighed på dagsordenen i hverdagen med enkle og letforståelige budskaber.

Med sit bidrag til Unio Global Fonden skal foreningen arbejde for:

 • At gøre Danmark til globalt centrum for udvikling og implementering af bæredygtig fødevareproduktion, distribution og afsætning.
 • At skabe og løbende revidere en national vision for en 100% bæredygtig fødevareproduktion, distribution og afsætning i Danmark. En vision, som skal være implementeret i alle grene af fødevaresektoren senest i 2050.
 • Etablere et internationalt center, som skal udvikle løsninger, teknologi og metoder på tværs af brancher og klynger inden for fødevaresektoren.
 • At fremme samarbejdskultur og innovationskraft på tværs af brancher, så der udvikles nye strategiske markeder for afsætning af bæredygtige fødevareløsninger, nationalt og internationalt.
 • At arbejde for sammenhængskraft og praksisnære løsninger i spændingsfeltet mellem forskning, innovation, produktion, transport og afsætning, som fremmer omstilling til bæredygtige metoder på tværs af brancher.

Medlemmer

Som medlem kan optages enhver person, virksomhed eller organisation, som ønsker at fremme bæredygtig udvikling i fødevaresektoren.

Bestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering dispensere fra dette.

Bestyrelsen kan afslå medlemskab, hvis det skønnes, at det kan være til væsentlig ulempe for Foreningens virksomhed, herunder i strid med Foreningens formålsbestemmelser. Bestyrelsens afgørelse er endelig.

Medlemmerne betaler medlemskontingent forud årligt. Kontingentet fastsættes første gang i forbindelse med den stiftende generalforsamling og herefter årligt på den ordinære generalforsamling, jf. § 6.

Indmeldelse

Indmeldelse i Foreningen sker via Foreningens hjemmeside eller ved direkte henvendelse til Foreningen.

Medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er modtaget på Foreningens bankkonto.

Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk, når et medlem ikke betaler kontingent og ikke har reageret på to på hinanden følgende rykkerskrivelser.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem af Foreningen, hvis

 • Bestyrelsen vurderer, at medlemmet med sit virke skader eller har skadet Foreningens renommé,
 • Bestyrelsen vurderer, at medlemmet gentagne gange har tilsidesat Foreningens vedtægter og/eller interesser.

Bestyrelsens afgørelse herom er endelig.

Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 6-8 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en fire årig periode, således at der hvert andet år vælges 3-5 medlemmer. Foreningens stiftere har dog sæde i bestyrelsen i 8 år regnet fra Foreningens stiftelse.

Den første bestyrelse består af 3 medlemmer og bestyrelsen er derefter frem til den første ordinære generalforsamling selvsupplerende op til 7 eller 9 medlemmer. Nye bestyrelsesmedlemmer kan i dette tidsrum kun indtræde i bestyrelsen, hvis den samlede bestyrelse stemmer for, at medlemmet indtræder.

Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen kan vælge 2 suppleanter. Suppleanter kan efter bestyrelsens beslutning deltage i bestyrelsens arbejde.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan supplere sig selv, såfremt bestyrelsen er på færre end 5 personer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder afholdes løbende efter behov, eller når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer i øvrigt ønsker det.

Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden med et varsel på minimum 1 uge, medmindre forholdene gør et kortere varsel nødvendigt.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Der udarbejdes et referat fra møderne, som godkendes og underskrives af alle deltagere senest på det efterfølgende møde. Referatet offentliggøres på Foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg eller andre udvalg såfremt den måtte ønske det.

Direktøren for “Unio.Global Operations A/S” og eventuelle udvalg nedsat af bestyrelsen skal redegøre for de opgaver, de har påtaget sig, når som helst bestyrelsen måtte ønske det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Et bestyrelsesmedlem kan ikke give møde eller stemme ved fuldmagt.

Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Unio Global Fonden.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Adgang til generalforsamling har ethvert medlem af foreningen samt af bestyrelsen særligt indbudte.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden den 1. juni. Første gang i maj måned 2019.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter behov, eller når mindst halvdelen af Foreningens medlemmer skriftligt begærer det.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at begæring herom er kommet frem til bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden og bilagt årsrapport skal finde sted med mindst 2 ugers varsel og kan foretages pr. e-mail eller ved offentliggørelse på Foreningens hjemmeside. Det er hvert enkelt medlems ansvar at oplyse om ændringer i medlemmets e-mailadresse og holde sig opdateret via Foreningens hjemmeside.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens aktiviteter i det forløbne år
 3. Aflæggelse af årsrapport for det foregående år
 4. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme.

Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere et andet medlem.

Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer, jf. dog § 9.

Generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet uden for udsendte dagsorden skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamling.

Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Repræsentantskab

Foreningens bestyrelse kan vælge at etablere et repræsentantskab, såfremt den finder det relevant. Bestyrelsen udarbejder i givet fald de nærmere retningslinjer herfor, herunder retningslinjer for valg til repræsentantskabet.

Regnskab og formue

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er fra stiftelsesdatoen til den 31. december 2018. Foreningens regnskab aflægges i henhold til årsregnskabsloven og revideres af en statsautoriseret revisor som vælges af generalforsamlingen.

Foreningens kasserer opkræver Foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte udgifter.

Foreningens administrator eller kasserer skal føre det hertil fornødne bogholderi på en sådan måde, at Foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling til enhver tid kan aflæses.

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening.

Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for Foreningen påhvilende forpligtelser. For Foreningens forpligtigelser hæfter således kun Foreningen med sin formue.

Ændring af vedtægter og Foreningens opløsning

Ændring af disse vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige fremmødte. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra datoen for den generalforsamling, de vedtages på.

Opløsning af Foreningen eller ændringer af Foreningens formål, jf. § 1, kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Foreningens eventuelle formue efter opløsning overføres til et formål inden for udvikling og implementering af bæredygtig fødevareproduktion, distribution og afsætning efter bestyrelsens nærmere skøn.

Voldgift

Tvister, der udspringer af nærværende vedtægter, herunder medlemskab af Foreningen og lignende, afgøres ved voldgift efter dansk ret ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende regler herom.

Godkendt på stiftende generalforsamling, København den 11.11.2017:

 

________________________________
Brian Sundstrup

________________________________
Christian Christensen

_________________________________
Marina Collin Hansen