Verdensmålene – mål og delmål

Mål og delmål for bæredygtig udvikling

 

Unio Global tager afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Her kan du blive klogere på de 10 hovedmål og 24 delmål, som vi har særligt fokus på i vores arbejde med bæredygtig omstilling af fødevaresektoren.

 

#1 AFSKAF FATTIGDOM

At mindske fattigdommen kræver både bæredygtig økonomisk vækst og en mere retfærdig indretning af landene. De fattige skal have grundlæggende rettigheder og adgang til uddannelse og teknologi, så de kan skabe et bedre liv for sig selv og deres efterkommere. Alt dette skal ske bæredygtigt – dvs. ved at bruge planetens ressourcer uden at ødelægge mulighederne for vores efterkommere.

Vores indsatser vil være særlig rettet mod 2 delmål:

1.2
Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn, der lever under de nationalt definerede fattigdomsgrænser, mindst halveres.

1.4
Inden 2030 skal vi sikre, at alle mænd og kvinder, især de fattige og udsatte, har lige rettigheder til økonomiske ressourcer. Der skal også være adgang til basale ydelser, ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, arv, naturressourcer, passende ny teknologi samt bankforretninger, inklusiv mikrofinansiering.

 

#2 AFSKAF SULT

Alle skal have nok mad at spise, og maden skal være sund og næringsrig nok til, at alle kan leve et ordentligt liv. Et centralt punkt i verdensmål nr. 2 handler om, at sikre små landbrug kan forbedre deres produktivitet. Jorden og vandet skal forvaltes bedre og mere bæredygtigt, og små fødevareproducenter skal have bedre rettigheder til jord og banklån såvel adgang til at sælge deres varer på markeder.

Vores indsatser vil være særlig rettet mod 2 delmål:

2.1
Inden 2030 skal vi afskaffe sult, og vi skal sikre, at alle mennesker har adgang til sikker, næringsrig og tilstrækkelig mad, året rundt. Fokus er især på de fattige og mennesker i udsatte situationer, heriblandt spædbørn.

2.4
Vi skal sikre bæredygtig fødevareproduktion inden 2030. Der skal implementeres robuste landbrugsteknikker, der dels øger produktiviteten og hjælper med at bevare økosystemer, dels styrker tilpasningen til de globale klimaforandringer og forbedre kvaliteten af jorden.

 

#6 RENT VAND

Vi skal forvalte verdens vandressourcer på en bæredygtig måde. Vi skal indsamle og bruge regnvand, fjerne salt fra havvand, behandle vores spildevand ordentligt og beskytte og genoprette de naturområder, hvor vandet ofte kommer fra. Ifølge FN’s Fødevareorganisation FAO leverer skove og vådområder omkring 75 procent af det ferskvand, som vi bruger i verdens byer, i industrien og i landbruget.

Vores indsatser vil være særlig rettet mod 2 delmål:

6.3
Inden 2030 skal vi forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Andelen af ubehandlet spildevand skal halveres, og vi skal genbruge og genanvende betydeligt mere på globalt plan.

6.6
Inden 2020 skal vi beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inklusiv bjergområder, skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand.

 

 

#9 INKLUSIV OG BÆREDYGTIG INDUSTRI

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. Verdensmål nr. 9 handler om at handler det om at få vores samfund til at fungerer smartere, mere bæredygtigt og i sammenhæng. Det handler om at finde på nye metoder til at arbejde mere bæredygtigt i verdens fabrikker og virksomheder, så vi bruger ressourcerne mere effektivt og mere miljømæssigt fornuftigt.

 

Vores indsatser vil være særlig rettet mod 2 delmål:

9.4
Inden 2030 skal vi opgradere infrastruktur og industri for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og større brug af grønne teknologier og processer der er miljømæssigt fornuftige. Alle lande skal handle i overensstemmelse med deres egen kapacitet.

9.5
Vi skal forske mere i industriens teknologier og opgradere dem i alle lande, især i udviklingslandene. Inden 2030 skal vi opfordre til innovation, og betydeligt flere mennesker skal arbejde med forskning og udvikling. Både det offentlige og det private skal investere mere i dette.

 

#12 ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION

Inden 2020 skal vi sikre en bæredygtig forbrug og produktion, ved at begrænse ressourceforbrug håndtere alle kemikalier og spildprodukter på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Vores indsatser vil være særlig rettet mod 4 delmål:
12.2

Inden 2030 skal vi nå frem til at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt.

12.3
Inden 2030 skal vi halvere det globale madspild pr. person, både i forretninger og hos forbrugerne. Vi skal også reducere madspild i produktionen og leverandørkæderne, heriblandt tab af afgrøder efter høsten.

12.4
Inden 2020 skal vi håndtere kemikalier og spildprodukter på en miljømæssigt fornuftig måde. Udslip i luften, vandet og jorden skal nedbringes, for at reducere ricisi på menneskers helbred og miljøet,  i overensstemmelse med internationalt vedtagne rammebestemmelser.

12.8
Inden 2030 skal vi sikre, at mennesker overalt har den relevante viden og oplysning for at fremme bæredygtig udvikling og leve deres liv i harmoni med naturen.

 

#13 ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION

Vi skal bremse klimaforandringerne og styrke vores modstandskraft mod de forandringer, der nu ikke længere kan undgås. Vi skal reducere udledning af drivhusgasser samtidig med at vi tilpasser vores produktion der både kan modstå klimaforandringerne og binde mere kultstof i vores natur. Klimaforandringer er en af de største og hurtigste voksende påvirkninger af den globale økonomi, og det udfordre vores omstillingsevene mere end nogensinde før.

Vores indsatser vil være særlig rettet mod 2 delmål:

13.1
Vi skal styrke modstandskraften og tilpasningsevnen hos alle lande, så de bedre kan modstå klima-relaterede risici og naturkatastrofer.

13.3
Vi skal øge den generelle viden og opmærksomhed på mulighederne for både at bremse den globale opvarmning og tilpasse os klimaforandringerne. Det skal ske på både individuelt og institutionelt niveau. Samtidig skal vi øge vores kapacitet til allerede tidligt at forudsige og formindske skaderne.

 

#14 LIVET I HAVET

Livet i havet er en vigtig del af vores økosystem, der både binder kulstof, producerer ilt og giver mad på bordet til mere end tre milliarder mennesker. Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Vi skal begrænse vores belastning af verdens have, minimere vores forurening og ødelæggelse af rev og levesteder for fisk og tilpasse vores fiskeri.

 

Vores indsatser vil være særlig rettet mod 2 delmål:

13.1
Inden 2025 skal vi forhindre og reducere alle slags forurening af havet i betydelig grad. Vi skal især sætte ind mod forurening fra aktiviteter på land, heriblandt skrald og forurening med næringsstoffer.

14.4
Inden 2020 skal vi regulere fangsten på en effektiv måde og gøre en ende på overfiskning, ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri samt destruktive fangstmetoder. Vi skal også indføre videnskabsbaserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt. Bestandene skal mindst tilbage på et niveau, hvor de kan give deres maksimale bæredygtige afkast, alt efter de forskellige bestandes biologiske muligheder.

 

#15 LIVET PÅ LAND

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Vi skal sikre bæredygtig brug af naturens ressourcer, så vi ikke permanent ødelægger vores naturgrundlag.

Vores indsatser vil være særlig rettet mod 3 delmål:

15.2
Inden 2020 skal vi styrke bæredygtig håndtering af alle former for skove. Vi skal stoppe afskovning og genoprette skove, der er blevet delvist ødelagt. På globalt plan skal vi både genplante betydeligt mere fældet skov og også plante langt mere ny skov.

15.3
Inden 2030 skal vi bekæmpe ørkendannelse og genoprette områder med forringet jordbund, heriblandt områder der er påvirket af ørkendannelse, tørke og oversvømmelser. Vi skal stræbe mod at opnå en verden, hvor jordkvaliteten er i balance.

15.5
Vi skal skride til handling med det samme for at stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder. Inden 2020 skal vi beskytte truede arter og forhindre, at de bliver udryddet.

 

#16 STÆRKE INSTITUTIONER

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund, der opbygger effektive, ansvarlige og inddragende institutioner og giver adgang til sikkerhed.
”Uden fred kan der ikke være nogen bæredygtig udvikling, og uden bæredygtig udvikling kan vi ikke opnå fred”. Så direkte siger FN det selv i forordet til Verdensmålene.

Vores indsatser vil være særlig rettet mod 3 delmål:

16.3
Vi skal fremme lov og orden både på nationalt og internationalt niveau og modvirke diskrimination der forhindre at alle mennesker bliver behandlet ligeligt og retfærdigt.

16.6
Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

16.10
Vi skal sikre offentlig adgang til information og beskytte de fundamentale frihedsrettigheder. Det skal ske i overensstemmelse med national lovgivning og internationale aftaler.

 

#17 STÆRKE PARTNERSKABER

Partnerskaber for handling, handler om politisk, teknologisk og økonomisk samarbejde på tværs af landegrænser og sektorer. Det handler om, hvordan regeringer, virksomheder, organisationer og helt almindelige mennesker tager målene til sig og arbejder sammen for at nå dem. For  grundlæggende handler det også om, hvem der skal betale for de nødvendige investeringer, der skal til, for at vi kan gennemføre verdensmålene. Svaret er: Det skal vi alle sammen.

Vores indsatser vil være særlig rettet mod 3 delmål:

17.6
Vi skal forbedre forskningssamarbejdet mellem lande i nord og syd, indbyrdes mellem lande i syd, og på tværs både regionalt og internationalt. Samarbejdet skal give adgang til videnskab, teknologi og innovation, og det skal også forbedre generel vidensdeling, på vilkår der er gensidigt aftalt. Heriblandt gennem forbedret koordination mellem eksisterende samarbejder, især på FN-niveau, og gennem et globalt samarbejde for udveksling af teknologi.

17.7
Vi skal gennem partnerskaber fremme udviklingen, overførslen og spredningen af miljømæssigt fornuftige teknologier. Ifht. udviklingslandende, skal det blandt andet ske på særligt fordelagtige vilkår (concessional and preferential terms), efter gensidig aftale.

 

Teksterne er Unio Globals egen oversættelse af Verdensmålene fra engelsk. Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, men samtidig også gøre dem så relevante i forhold til vores vision som muligt. Se FN’s oprindelige aftaletekst her.